Cách thức chặn một số liên lạc Coco?

1) Mở hồ sơ của người này bằng cách chạm vào ảnh hồ sơ của anh ấy hoặc cô ấy.
2) Chạm biểu tượng 。。。ở góc trên bên phải.
3) Chạm ‘Chặn’ để ngăn người dùng này liên lạc với bạn lần nữa.

block someone 0

4) Bạn có thể xem danh sách người dùng bạn đã chặn từ Thêm > Cài đặt > Quyền riêng tư > Danh sách chặn. Bạn có thể bỏ chặn bất kỳ ai từ hồ sơ của họ.

unblock 1

Vui lòng lưu ý rằng người bạn đã chặn hoặc bỏ chặn sẽ không được thông báo. Bài viết liên quan: Làm thế nào tôi biết nếu ai đó đã chặn tôi trên Coco?