Cách thức sử dụng tính năng Lắc Lắc?

Tính năng xã hội này cho phép bạn kết nối với người dùng khác cũng đang dùng tính năng Lắc Lắc vào lúc đó. Vào tab Xã hội, mở tính năng ‘Lắc Lắc’ và bắt đầu lắc điện thoại của bạn! Khi bạn ngừng lại, bạn sẽ thấy một danh sách những người vừa lắc điện thoại của họ khi bạn lắc điện thoại của mình. Từ danh sách, bạn có thể chạm và mở hồ sơ công khai của bất kỳ ai, và gửi đi lời chào chuẩn hóa hoặc cá nhân. Bạn có thể sử dụng bộ lọc giới tinh để giới hạn kết quả phù hợp. Tất cả lời chào mừng sẽ được gửi đi trong các Trò chuyện.