Làm thế nào để tắt tiếng thông báo trò chuyện nhóm?

Để ngừng nhận thông báo từ TẤT CẢ các cuộc trò chuyện Nhóm Xung Quanh, vào mục Thêm nữa > Cài đặt > Thông báo và tắt Nhóm Xung Quanh. Để ngừng nhận thông báo từ cuộc trò chuyện nhóm cụ thể, mở cuộc trò chuyện đó và chạm Cài đặt (góc trên bên phải) và tắt tùy chọn Cảnh báo cho cuộc trò chuyện đó. Bạn có thể tắt tiếng thông báo cho bất kỳ cuộc trò chuyện nào bằng cách tắt Cảnh báo trong Cài đặt trò chuyện, bao gồm cuộc trò chuyện một đối một, cuộc trò chuyện nhóm riêng tư, hoặc cuộc trò chuyện Nhóm Xung Quanh.