Làm thế nào tôi biết được tin nhắn của mình đã được gửi đi hoặc đã được đọc?

Trong trò chuyện một đối một, bạn sẽ nhìn thấy dấu tích đơn và dấu tích kép bên cạnh tin nhắn bạn gửi. Dấu tích đơn ám chỉ rằng tin nhắn của bạn vừa được gửi từ thiết bị của bạn đến máy chủ.
Dấu tích kép ám chỉ rằng tin nhắn của bạn đã được gửi đến thiết bị của người nhận. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người nhận đã đọc tin nhắn. Chúng tôi không cung cấp trạng thái đọc tin nhắn do những lo ngại về quyền riêng tư. Trong trò chuyện nhóm, bạn chỉ có thể nhìn thấy dấu tích đơn cho tin nhắn của mình. Chúng tôi không hiển thị trạng thái gửi tin nhắn cho mỗi người nhận trong trò chuyện nhóm.

check-marks-3